റിക്ഷായുടെ കഥ

Read and Post All general Topics Here

റിക്ഷായുടെ കഥ

Postby gopu » Fri Sep 21, 2012 4:39 pm

Saritha Rajan

ശിവഗിരി സ്കൂള്‍ പണിതുകൊണ്ടിരികുന്ന കാലമായിരുന്നു അത്.സമയം ലഭികുമ്പോള്‍ എല്ലാം ഗുരു സ്കൂള്‍ കെട്ടിടം പണിയുന്ന സ്ഥലത്തെകു നടന്നുപോവുക പതിവായിരുന്നു.ഇന്നത്തെ പോലെ ടാര്‍ ചെയ്ത റോഡ്‌ അന്ന് ഇല്ലായിരുന്നു.പാറകള്‍ വെട്ടിയിടിച്ചു കഷ്ടിച്ച് ഒരു കാളവണ്ടി പോകാത്തക വീതി മാത്രമേ ആ റോഡിനു ഉണ്ടായിരുനുല്ലു...വലുത് ചെറുതുമായ പാറ കഷണഗളില്‍ പലതു മൂര്ച്ച ഉള്ളതായിരുന്നു.ഒരു ദിവസം സ്കൂള്‍ കംബൌണ്ടില്‍ നിന്നു ഗുരുദേവന്‍ തിരിച്ചു ശിവഗിരിയില്‍ വന്നപ്പോള്‍ റോസാപൂപോലുള്ള ആ പാദം ങ്ങളില്‍ പലഭാഗത്തായി രക്തം പൊടിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.അത് കണ്ടിട്ട് ശിഷ്യമാര്ക്ാ വേദന ഉണ്ടായി.ഏതോ ഒരു പച്ചില തേച്ചു മുറിവ് ഉണങ്ങുകയും ചെയ്തു എന്നാലും ആ സംഭവം ഗൃഹസ്ഥ ശിഷ്യനെ വളരെ വേദനപിചു.
പിറ്റേ ദിവസം മഠംത്തിന്റെ വരാന്ധയില്‍ വിശ്രമികുമ്പോള്‍ ആ ഗൃഹസ്ഥ ശിഷ്യന്‍ സാവധാനം തൊഴുകയ്യോടെ ത്രിപാദങ്ങളുടെ സമീപത്തേക് ചെന്നു.ആ ശിഷ്യന്റെ പേര് പ്രാകുളം പുതുവേലില്‍ അയ്യന്‍ കേശവന്‍ എന്നായിരുന്നു.
ഗുരുദേവന്‍ :- കേശവന് എന്താണ് ആവശ്യം?
കേശവന്‍ :- ഞാന്‍ ത്രിപാദങ്ങളുടെ അനുവാദം വാങ്ങാന്‍ ആഗ്രഹികുന്നു
ഗുരുദേവന്‍:- പണം ചെലവാകുന്ന കാര്യംത്തിനു അല്ലെ?
കേശവന്‍:-പണം ചെലവായാലും അതുമൂലം ആനന്ദം ഉണ്ടാകും.
ഗുരുദേവന്‍:- ആനന്ദം ഉണ്ടാകുന്നതുഅവരവരുടെ പ്രവര്ത്ത നത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ്.കേശവന്റെആ ആഗ്രഹം എന്താണ്?
കേശവന്‍:- റിക്ഷാ വാങ്ങി ത്രിപാദംങ്ങളില്‍ കാഴ്ച വെക്കണം എന്നതാണ് ആഗ്രഹം.
ഗുരുദേവന്‍:-നാം റിക്ഷാ ഉപയോഗികാറില്ലലോ?
കേശവന്‍:-ത്രിപാദംങ്ങള്‍ ചെയ്യ യാത്രക്ക് റിക്ഷാ ഉപയോഗികണമെന്നു ആണ് എന്റെേ ആഗ്രഹം.
ഗുരുദേവന്‍:- നാം സുഖം ആയി നടന്നു പോയ്കൊണ്ടിരികുന്നു.
കേശവന്‍:-ഇന്നലെ കൂര്ത്ത്ി മൂര്ചയെരിയ കല്ലുകള്‍ തട്ടി കാല് മുറിഞ്ഞിരികുനത് കാണാന്‍ ഇടയായി.
ഗുരുദേവന്‍:- നാം വേളി മലയിലും മരുത്വാ മലയിലും അരുവിപുറത്തും സഞ്ചരിച്ച കാലത്ത് കല്ലും ,മുള്ളും,കാടും,മേടും ഉണ്ടായിരുന്നു.അവിടുത്തെകാള്‍ എത്രയോ സുഖംഉള്ള അവസ്ഥയാണ്‌ ഇവിടുത്തെത്.ഈ മണ്ണ് പൂ മെത്ത പോലെ കിടകുകയല്ലേ?
കേശവന്‍:-എന്റെൂ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹമാണ് ഒരു റിക്ഷാ വാങ്ങി കാഴ്ച വെകുക എന്നത്.
ഗുരുദേവന്‍:- റിക്ഷാ വാങ്ങുമ്പോള്‍ അത് വലിക്കാന്‍ ആളു വേണ്ടേ?
ഒരു മനുഷ്യന്‍ മറ്റൊരു മനുഷ്യനെ ഇരുത്തി വലിച്ചു കൊണ്ട് പോകുനത് നനല്ല,അത് പാപമാണ്.
കേശവന്‍:-തിപാദംങ്ങളെ ആ റിക്ഷായിലിരുത്തി വലികുമ്പോള്‍ എന്തെകിലും പാപം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ ആ പാപം തീരുമെന്നാണ് ഞങളുടെ വിശ്വാസം.
ഗുരുദേവന്‍: വിശ്വാസം രക്ഷികട്ടെ!
ഇതില്‍ കുടുതല്‍ ഒന്നുമില്ല അദ്ദേഹംത്തിനു സന്തോഷിക്കാന്‍.പിന്നീടു അതിനുള്ള ശ്രമം തുടങ്ങി..അങ്ങനെ കൊച്ചിയിലുള്ള ഒരു കമ്പനിയുമായി സംസാരിച്ചു.കമ്പനികാര്‍ അന്ന് തനെ ജപ്പാനില്‍ റിക്ഷാ നിര്മിീക്കുന്ന കമ്പനിക് എഴുതി.കേശവന്‍ ആഗ്രഹിച്ചപോലെ റിക്ഷാ ലഭികാനുള്ള എല്ലാ കാര്യം അവര്‍ ചെയ്തുകൊടുത്തു.അന്നത്തെ കാലത്ത് എഴുനൂറു രൂപ കൊടുത്താണ് കേശവന്‍ ശിഷ്യന്‍ അത് ഗുരുവിനായി സമര്പിൂച്ചത്‌.
ആഗ്രഹം പോലെ തനെ ത്രിപാദംങ്ങളെ ഇരുത്തി കേശവന്‍ മുതലാളിയും,പ്രാകുളത് പലകശേരിയില്‍ കുഞ്ഞുരാമന്‍ മുതലാളിയും കുടി റിക്ഷാ വണ്ടി വലിച്ചു മുനോട്ട് നടന്നു.അന്ന് ശിവഗിരിയുടെ മുന്നില്‍ ഒരു തടിപാലം ഉണ്ടായിരുന്നു.അത് കഴിഞ്ഞപോള്‍ ത്രിപാദംങ്ങള്‍ അരുളി.”മതി ,ആശ സാധിച്ചില്ലേ? ഇനി വേറെ ആളുകള്‍ റിക്ഷാ വലിച്ചുകൊള്ളും എന്നരുളി.പിന്നീടു ശിവഗിരിയിലെ അന്തെവാസികളാണ് റിക്ഷാ വലിച്ചത്
Thanks
Gopu

[email protected]

"ഇല്ല ജാതിയിലൊന്നുണ്ടോ, വല്ലതും ഭേദമോര്‍ക്കുകില്‍, ചൊല്ലേറും വ്യക്തിഭാഗത്തി-, ലല്ലോ ഭേദമിരുന്നിടൂ."
--------- ശ്രീനാരായണഗുരു---------


Malayalam Fun|SreeNarayanaGuru|AMIE Study
User avatar
gopu
Site Advisor
 
Posts: 686
Joined: Thu Oct 23, 2008 2:50 pm
Location: Cyberjaya,Malasyia

Return to Post your General Questions, Queries and information here

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron
./cache/ is NOT writable.